Categoria Bibliografia / Article

Bolets de les Comarques Gironines

Etiquetes: Girona

Josep Ma. Vidal
Miquel À. Pérez-De-Gregorio
Carles Ginès
Jordi Puigvert
Joaquim Carbó
Àngel Torrent

Copyright de la 1a. edició: Caixa de Girona i els autors
ISBN: 84-8067-055-X

Si bé existeix un gran nombre de llibres i de guies sobre bolets, que cada any augmenta, aquest és el primer llibre amb fotografies en color enterament dedicat als bolets de les comarques gironines. Perquè aquest llibre? Són diverses les raons que pensem que el justifiquen. En primer lloc, moltes de les guies que podem trobar a les llibreries són traduccions d'obres realitzades en altres països, que presenten bolets sovint escassos als nostres boscos i en canvi n'hi manquen molts dels més comuns. En segon lloc, la forta tradició micòfila de les comarques gironines fa que hi hagi una rica cultura entorn del món dels bolets, palesa tant en la diversitat dels seus noms populars com en la seva collita i coneixement, passant per una sòlida gastronomia, que justifiquen de per si l'intent de recollir tota aquesta informació en una mateixa obra. D'altra banda, en les exposicions de bolets que s'efectuen en diversos municipis de les nostres comarques i que nosaltres assessorem, se'ns havia demanat de reunir els principals bolets més comuns en un llibre ben il•lustrat, que permetés ampliar la breu informació que es dóna en aquest tipus de mostres, referida bàsicament a la seva comestibilitat, i amb la possibilitat que pogués servir de guia complementària. Com a conseqüència d'això, el llibre que teniu a les vostres mans no és una guia convencional de les moltes ja publicades, sinó que és un recull d'informació centrat en els bolets de les comarques gironines. En una primera part del llibre es fa una breu ressenya històrica de la micologia a les nostres comarques; es comenta breument el cicle biològic d'un fong i s'explica la diferència que hi ha entre fong i bolet; s'exposen les diverses maneres de viure dels fongs; es parla del mètode que s'ha de seguir per identificar un bolet i es detallen les diferents parts i formes dels bolets; es tracten breument les diverses classes de fongs i bolets que es coneixen; es parla dels bolets a la nostra cuina i dels efectes tòxics d'alguns; també es comenta la• seva importància en altres camps; es detallen els tipus de boscos de les nostres comarques i els principals bolets que s'hi troben; i, finalment, es parla de la protecció dels bolets i dels boscos tot aprofitant per donar uns breus consells que tot boletaire hauria de tenir en compte.

En una segona part del llibre es presenten 220 bolets fotografiats, explicant-ne la morfologia, l'hàbitat i la comestibilitat. Cal esmentar, però, que aquests no són més que una mínima part dels molts bolets que es poden trobar als nostres boscos, però sí que hi figuren la majoria dels comestibles i dels tòxics.

Una tasca que resta encara inacabada -i en la qual agrairíem noves contribucions- és la recopilació de noms populars. En aquest sentit hem efectuat una extensa indagació per mitjà de les exposicions de bolets o d'entrevistes a boletaires, que ens ha permès de recopilar més de 450 noms populars diferents.

Per tot això, creiem que aquest llibre pot tenir un públic ampli i interessar tant als boletaires i afeccionats com als naturalistes i micòlegs, i especialment a aquelles persones que es vulguin iniciar en el captivador món de la micologia.

Archivo: priv/bolets-de-les-comarques-gironines.pdf


Categoría Bibliografia | Bolets del Bosc de Poblet >